Rita Waldukat, Frederik Vus and Sophia Uhlmann with their supervisor Veronika Stein at their exhibit

Rita Waldukat, Frederik Vus and Sophia Uhlmann with their supervisor Veronika Stein at their exhibit